Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 132
Έτος : 2016
Τίτλος : Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά τον ενταφιασμό.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΛΟΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Περίληψη : Μετά την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων των άρθρων 4 παρ. 12 και 13 και 8 παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α' 88), με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 34 και 35 και καταργήθηκε το άρθρο 36 του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», δεν προβλέπεται η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου προσώπου μετά τον ενταφιασμό. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου είναι δυνατή μόνο με την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 του Ν 344/1976 και 782 ΚΠολΔ, στην οποία θα βεβαιώνεται το γεγονός του θανάτου με τα αναγκαία για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης στοιχεία και η ταυτότητα του θανόντος. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 344/1976Α7, Ν 344/1976Α15, Ν 344/1976Α32, Ν 344/1976Α34, Ν 344/1976Α35, Ν 4144/2013Α4Π12, Ν 4144/2013Α4Π13, Ν 4144/2013Α8Π1, ΚΠΟΛΔΑ782.
Λήμματα : ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή