Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 131
Έτος : 2021
Τίτλος : Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης επί της υπ’ αριθ. 711/2020 απόφασης του ΙΔ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας πράξη της, περί απαλλαγής της Γ.Τ. από τα καθήκοντά της ως προϊσταμένης, και συγκεκριμένα: περί της ακολουθητέας διαδικασίας για την ακύρωση των πράξεων που προσβλήθηκαν, του τρόπου με τον οποίο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του νέου Φορέα e-ΕΦΚΑ θα εκφέρει νέα κρίση και περί της δυνατότητας χορήγησης στην αιτούσα του επιδόματος θέσης ευθύνης παρότι δεν είχε ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Περίληψη : α) Οι διοικητικές πράξεις που ακυρώθηκαν δικαστικά καταργήθηκαν αυτόματα και η Διοίκηση δεν απαιτείται να προβεί σε κάποια πρόσθετη ενέργεια. β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο πρέπει να προβεί σε νέα ουσιαστική κρίση ανατρέχοντας στο χρόνο έκδοσης της πρώτης απόφασης που ακυρώθηκε, περιορίζοντας την κρίση του στη βάση της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων της Γ.Τ., εμμένοντας ή μη στην προηγούμενη θέση της Διοίκησης. γ) Στην περίπτωση δικαίωσης της αιτούσας πρέπει να της δοθεί και το επίδομα θέσης ευθύνης για το ζητούμενο χρονικό διάστημα.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, ΠΔ 18/1989Α50Π1, ΠΔ 18/1989Α50Π3, ΠΔ 18/1989Α50Π4, ΠΔ 18/1989Α50Π5, Ν 4354/2015Α16Π1, Ν 4354/2015Α16Π2
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή