Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 45
Έτος : 2021
Τίτλος : Αν, όταν συνταξιούχοι γήρατος του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του Α.Π.) ζητούν να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ. λόγω αναπηρίας και εξετάζονται για πρώτη φορά από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.), η οποία διαπιστώνει την ανικανότητά των και καθορίζει το ποσοστό αναπηρίας των και συνεπώς πληρούνται οι ιατρικές προϋποθέσεις εξαιρέσεώς των από παρακρατήσεις/μειώσεις επί των συντάξεων των, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπηρίας άρχονται : α) από της χρονοημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως των συνταξιούχων προς την Υπηρεσία, ή β) από της χρονοημερομηνίας εκδόσεως της αποφάσεως της Α.Υ.Ε., ή γ) από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της αποφάσεως της Α.Υ.Ε., ή δ) από της χρονοημερομηνίας ενάρξεως της αναπηρίας του συνταξιούχου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Περίληψη : Το χρονικό σημείο ενάρξεως παραγωγής των οικονομικών αποτελεσμάτων στην περίπτωση του συνταξιούχου Α.Π. ανάγεται στο Φεβρουάριο του 2018 (χρόνο επελεύσεως της ιατρικής αναπηρίας).
Διατάξεις : ΝΔ 1327/1973Α1Π2, ΝΔ 1327/1973Α2Π1, ΝΔ 1327/1973Α8Π1, ΝΔ 1327/1973Α12Π1, ΝΔ 1327/1973Α12Π3, ΝΔ 1327/1973Α15Π2, ΝΔ 1327/1973Α15Π4, Ν 3086/2002Α6Π2, Ν 3086/2002Α6Π6, ΠΔ 169/2007Α60Π1, Ν 3863/2010Α6Π1, Ν 3863/2010Α6Π7, Ν 4024/2011Α1Π10, Ν 4051/2012Α1Π1, Ν 4093/2012ΠΒ, Ν 4111/2013Α1Π2, Ν 4111/2013Α1Π3, Ν 4331/2015Α11Π1, Ν 4387/2016Α1Π1, Ν 4387/2016Α4Π1, Ν 4387/2016Α4Π2, Ν 4387/2016Α11Π1, Ν 4387/2016Α21, Ν 4488/2017Α4Π1, Ν 4488/2017Α4Π2, Ν 4554/2018Α1Π1, Ν 4554/2018Α1Π5
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΕΝΑΡΞΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή