Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 197
Έτος : 2020
Τίτλος : Εξαίρεση ή μη του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) από την υποχρέωση απογραφής του προσωπικού του στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ), και από την ένταξή του στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Περίληψη : Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εξαιρείται της υποχρέωσης απογραφής του προσωπικού του στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ) και ένταξής του στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παρ. 1 β του ν. 3845/2010 (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3845/2010Α2Π1β, Ν 4270/2014Α14, Ν 4337/2015Α10Π2, Ν 4337/2015Α10Π3, Ν 4370/2016Α2, Ν 4370/2016Α4, Ν 4370/2016Α48, Ν 4370/2016Α49, Ν 4370/2016Α50
Λήμματα : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΝΠΙΔ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή