Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 196
Έτος : 2020
Τίτλος : Εάν μπορεί να προσμετρηθεί για να εξελιχθεί στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010 και με το άρθρο 66 παρ. 32, εδαφ. β΄ του ν. 3984/2011 και ισχύει, ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού Α.Κ. ως ακαδημαϊκού υπότροφου του ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 30-11-2019.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίληψη : Ως χρόνος αναγνώρισης προϋπηρεσίας ως ακαδημαϊκού υποτρόφου του ιατρού Α.Κ., Επιμελητή Β΄ Παθολογίας του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010 και με το άρθρο 66 παρ. 32, εδαφ. β΄ του ν. 3984/2011, και ισχύει, δύναται να αναγνωρισθεί, εφόσον βεβαιωθεί ειδικώς, ο διανυόμενος με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2519/1997Α37Π8, Ν 2519/1997Α37Π13, Ν 3730/2008Α19Π1, Ν 3868/2010Α3Π2, Ν 3984/2011Α66Π32β, Ν 3754/2009Α4, Ν 4009/2011Α29Π7, Ν 4386/2016Α58, Ν 4452/2017Α19, ΥΑ ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-1997, ΥΑ Γ4α/ΓΠ/οικ.7330/6-2-2020
Λήμματα : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΙ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή