Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 195
Έτος : 2020
Τίτλος : Ένοπλες Δυνάμεις – Νομιμότητα της 4ης τροποποίησης της σύμβασης 1/98 – Έκδοση γνωμοδότησης από το ΝΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του π.δ. 284/1989.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Περίληψη : Δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του π.δ. 284/1989, διότι με την επιδιωκόμενη 4η τροποποίηση της σύμβασης 1/98 μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας και αλλοδαπής εταιρείας, δεν επέρχεται βλάβη στα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3978/2011Α109Π3, Ν 3978/2011Α118, Ν 3433/2006Α73, ΠΔ 284/1989Α17, ΠΔ 284/1989Α66
Λήμματα : ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή