Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 161
Έτος : 2020
Τίτλος : Αν δύναται ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) να αποδεχτεί την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που σήμερα στεγάζεται η Περιφερειακή Υπηρεσία της Αρχής στη Λάρισα.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Περίληψη : Η κατάρτιση της ως άνω σύμβασης χρησιδανείου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ούτε από τον συστατικό νόμο του ΤΕΕ ούτε από το προεκτεθέν πλέγμα διατάξεων που αναφέρονται στη διαχείριση της περιουσίας των ν.π.δ.δ. ούτε, εξάλλου, συντελεί, έστω και εμμέσως, στην εκπλήρωση των υπό του νόμου προβλεπόμενων σκοπών του ΤΕΕ, δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις προεκτεθείσες διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο γενικά τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών (άρθρο 1 ν.3130/2003), όσο και ειδικά τη στέγαση της ΕΑΔ (άρθρο 92 παρ.10 ν.4622/2019) καθίσταται σαφές ότι ελλείπει, επίσης, το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο που θα επέτρεπε αντίστοιχα στην Αρχή να στεγάσει τις Υπηρεσίες της σε χώρο που της παραχωρείται δωρεάν από το ΤΕΕ. Κατά συνέπεια, η κατάρτιση μεταξύ του ΤΕΕ και της ΕΑΔ σύμβασης χρησιδανείου για το ακίνητο που στεγάζεται σήμερα, με μίσθωση, η Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας της Αρχής δεν είναι επιτρεπτή και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα αποδοχής της πρότασης του ΤΕΕ από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο της ΕΑΔ (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 3130/2003Α1, Ν 3130/2003Α5, Ν 3130/2003Α19, Ν 3130/2003Α24, Ν 3220/2004Α46Π21, ΑΚΑ810, ΑΚΑ813, ΑΚΑ814, ΑΚΑ816, ΝΔ 496/1974Α40, Ν 4622/2019Α82, Ν 4622/2019Α87, Ν 4622/2019Α89, Ν 4622/2019Α91, Ν 4622/2019Α92Π10, ΠΔ 27-11/14-12-1926Α1, ΠΔ 27-11/14-12-1926Α4, ΠΔ 27-11/14-12-1926Α6, ΠΔ 27-11/14-12-1926Α8, Ν 1486/1984Α1, Ν 1486/1984Α4, Ν 1486/1984Α6, Ν 1486/1984Α8
Λήμματα : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή