Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 159
Έτος : 2020
Τίτλος : Δυνατότητα ή μη μετάταξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4652/2020, εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΟΥΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Περίληψη : Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να μεταταχθούν στην ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4652/2020, υπό την προϋπόθεση, η οποία ισχύει και για όσους από αυτούς είναι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, της αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 4652/2020Α8Π1, Ν 4684/2020Α5, Ν 4440/2016Α1, Ν 4440/2016Α3, Ν 4440/2016Α4, Ν 4440/2016Α15, Ν 1824/1988Α5Π7, ΠΔ 1/2003Α17Π8, ΠΔ 1/2003Α18Π8
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή