Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 158
Έτος : 2020
Τίτλος : Έλεγχος των προϋποθέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου αργίλου σε ιδιωτική έκταση.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Περίληψη : Τα προσκομισθέντα κατά το στάδιο έγκρισης της τεχνικής μελέτης από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία (μισθώτρια) έγγραφα για την απόδειξη της κυριότητας της εκμισθώτριας Ιεράς Μονής Α.Γ.Ε. επί της εδαφικής έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται τα λατομικά ορυκτά και στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά το προγενέστερο μισθωτήριο συμβόλαιο για την ίδια έκταση μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων και η σχετική άδεια εκμετάλλευσης, τοπογραφικό διάγραμμα, αποφάσεις του Ηγουμενοσυμβουλίου και του Οργανισμού Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας, καθώς και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, δεν πληρούν την απαιτούμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του V. 4512/2018 τεκμηρίωση για την ύπαρξη του δικαιώματος εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου λατομείου στο πρόσωπο της εκμισθώτριας υπό την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτριας της εδαφικής αυτής έκτασης (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 4442/2016Α60Π1, Ν 4442/2016Α60Π6, Ν 4512/2018Α44Π1, Ν 4512/2018Α44Π2, Ν 4512/2018Α44Π7
Λήμματα : ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΟΝΕΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ, ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή