Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 148
Έτος : 2020
Τίτλος : Εάν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, ως εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή, στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτος ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελούς ιδρύματος του ν. 4182/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του, να προβαίνει στο διορισμό, εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και των μελών αυτού, με εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του παραπάνω νόμου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Περίληψη : Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί, όπως προκύπτει από τη γραμματική και τη συστηματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 16 παρ.1 του ν. 4182/ 2013, να προβαίνει, ως εποπτεύουσα Αρχή, στο διορισμό, εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, και των μελών αυτού στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτος ο διορισμός τους (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α109, ΑΚΑ69, Ν 4182/2013Α1, Ν 4182/2013Α2, Ν 4182/2013Α10, Ν 4182/2013Α16, Ν 4182/2013Α19, Ν 4182/2013Α50, Ν 4182/2013Α52, Ν 4182/2013Α82
Λήμματα : ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή