Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 144
Έτος : 2020
Τίτλος : Νομιμότητα απόσπασης στο εξωτερικό εκπαιδευτικού καταδικασθέντος πρωτοδίκως για τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της νόθευσης δημοσίου εγγράφου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΟΥΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Περίληψη : Η πρόβλεψη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κωλυμάτων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, πλέον των προβλεπόμενων στον νόμο, είναι νόμιμη, ως ερειδόμενη στην παρασχεθείσα προς τον Υπουργό νομοθετική εξουσιοδότηση. Στα κωλύματα αυτά δεν εμπίπτει η καταδίκη για το πλημμέλημα της ψευδούς βεβαίωσης (ομόφωνα), ενώ εμπίπτει η καταδίκη για το πλημμέλημα της νόθευσης δημοσίου εγγράφου (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α43Π1, Σ1975/1986/2001/2019Α43Π2, Ν 3528/2007Α8Π1, ΠΟΙΝΚΑ216, ΠΟΙΝΚΑ242Π1, ΠΟΙΝΚΑ242Π2, Ν 4415/2016Α16, Ν 4653/2020Α39, Ν 4692/2020Α29, Ν 4713/2020Α23, ΚΥΑ 66793/Η2/26-4-2018Α2
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΟΘΕΥΣΗ , ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή