Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 143
Έτος : 2020
Τίτλος : Αρμοδιότητα ελέγχου του λογαριασμού του ν. 128/1975.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Περίληψη : Σε σχέση με το λογαριασμό του ν. 128/1975 : α) οι αρμοδιότητες που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 27610/26-2-1976, ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982, β) η αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ν. 128/1975, την παρακολούθηση της κίνησής του, τη διαμόρφωση και σύνταξη εγγράφων αναφορικά με το νόμο, καθώς και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.3 του Οργανισμού του (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : ΝΔ 887/1971Α1, Ν 128/1975Α1, Ν 128/1975Α4, Ν 1266/1982Α1, Ν 1266/1982Α3Π4, Ν 2065/1992Α40Π5, Ν 4270/2014Α69Α, ΠΔ 142/2017Α37Π3, ΥΑ 27610/26-2-1976
Λήμματα : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή