Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 131
Έτος : 2020
Τίτλος : Ακολουθητέα πορεία και νόμιμες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς α) προς διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ, για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων, εκτός του Πανεπιστημίου και β) προς προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΣΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ
Περίληψη : Τα αρμόδια προς πειθαρχική δίωξη όργανα οφείλουν να προβούν άμεσα σε διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Προς τούτο, εφόσον η πρυτανική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Αναλόγως δε του πορίσματος και της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που τυχόν διαπιστωθεί, είναι δυνατή, είτε η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο, είτε η παραπομπή του πειθαρχικά ελεγχόμενου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Ειδικότερα στην περίπτωση που, από τα στοιχεία προκύπτει παραβίαση του ασυμβιβάστου, η παραπομπή είναι υποχρεωτική κατ’ άρθρο 24 παρ.3 του ν. 4009/2011. Τέλος, αναλόγως των στοιχείων και ευρημάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί, αν θα ασκηθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου τα, εκ των άρθρων 57 και 59 Α.Κ., δικαιώματα για άρση της προσβολής της φήμης του και για αποζημίωση.
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α2, Ν 3528/2007Α106, Ν 3528/2007Α126, Ν 249/1976Α9, Ν 2233/1994Α2Π1, ΠΔ 160/2008Α23, ΠΔ 160/2008Α24, ΠΔ 160/2008Α25, ΠΔ 160/2008Α26, ΠΔ 160/2008Α27, Ν 4009/2011Α24, Ν 4485/2017Α48, ΑΚΑ57, ΑΚΑ59
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή