Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 130
Έτος : 2020
Τίτλος : Εάν η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ, GDPR) δύναται να χορηγήσει στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (ΣΟΕΛ), στοιχεία από πειθαρχικές κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ σε ορκωτούς ελεγκτές και λογιστές ή/και σε ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4449/2017.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Περίληψη : Η χορήγηση στοιχείων πειθαρχικών φακέλων, κρίνεται κατ’ αρχήν αναγκαία και πρόσφορη, για τη χορήγηση βεβαιώσεων περί μη πειθαρχικής καταδίκης στους ορκωτούς ελεγκτές. Βέβαια, πρέπει να χορηγηθούν όχι γενικώς για όλους τους ελεγκτές, αλλά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής καταδίκης, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας για την αιτούμενη διαβίβαση. Εξάλλου εφόσον κριθεί ότι, για την έκδοση των βεβαιώσεων περί μη πειθαρχικής καταδίκης, αρκεί απόσπασμα της πειθαρχικής αποφάσεως, είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να δοθεί ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος, γιατί κάτι τέτοιο υπερακοντίζει τον σκοπό της επεξεργασίας και κατά συνέπεια παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Τέλος, η ΕΛΤΕ οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ΣΟΕΛ, καθόσον παγίως γίνεται δεκτό ότι: ΣτΕ 1847/2017 «….η γνωστοποίηση προς τρίτα πρόσωπα στοιχείων πειθαρχικών διώξεων……, τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις απαριθμούμενες στην περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 κατηγορίες (αφορά σε θρησκευτικές ή φυλετικές πεποιθήσεις, πολιτικά φρονήματα κ.λ.π.), συνιστά επεξεργασία απλών και όχι ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία υφίσταται πάντως σε κάθε περίπτωση υποχρέωση προηγούμενης ενημερώσεως του υποκειμένου των δεδομένων ακόμη και όταν, κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται για την ανακοίνωση των συγκεκριμένων δεδομένων η συγκατάθεση αυτού.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α5Α, Σ1975/1986/2001/2019Α9Α, Ν 2690/1999Α5, Ν 2472/1997Α2β, Ν 2472/1997Α4Π1, Ν 2472/1997Α5Π1, Ν 2472/1997Α5Π2, Ν 2472/1997Α11, Ν 4624/2019Α2, Ν 4624/2019Α5, Ν 4624/2019Α26Π2, Ν 4624/2019Α35, Ν 4624/2019Α54
Λήμματα : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή