Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 75
Έτος : 2020
Τίτλος : Ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης σε ενδιαφερόμενο αντιγράφων συγκεκριμένων στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, κατά τις διατάξεις των παρ.5α και 6 του άρθρου 14 του ν. 4182/2013.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Περίληψη : α) Αντίγραφα συγκεκριμένων στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται στη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει εύλογο ενδιαφέρον, ενώ αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο Φάκελο και δεν καταχωρίζονται στη Μερίδα, καθώς και πληροφορίες από τη Μερίδα της συγκεκριμένης περιουσίας χορηγούνται σε όποιον δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον προς τούτο (ομόφωνα). β) Μπορεί να χορηγηθεί στην κληροδόχο της ιδρύτριας κοινωφελούς Ιδρύματος, απόσπασμα της κατάστασης περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, που θα περιλαμβάνει μόνο τα κινητά πράγματα αυτού (κατά πλειοψηφία). γ) Οι διατάξεις του άρθρου 69 παρ.2 του ν. 4182/2013, ως δικονομικές, δεν έχουν εφαρμογή για τα δικόγραφα δικών ασκουμένων ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α109Π3, Ν 4182/2013Α12, Ν 4182/2013Α13, Ν 4182/2013Α14, Ν 4182/2013Α69
Λήμματα : ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΜΗΤΡΩΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή