Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 71
Έτος : 2020
Τίτλος : Αν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δύναται να χορηγήσει: 1) σε αιτούντα υπάλληλο της ΔΕΗ ΑΕ τα στοιχεία τρίτου προσώπου, το οποίο προέβη σε καταγγελία σε βάρος του υπαλλήλου προς τον τότε Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ήδη Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας), δεδομένου ότι ο καταγγέλλων είχε ζητήσει κατά την υποβολή της καταγγελίας του και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του π.δ. 77/2005 τη μη ανακοίνωση των προσωπικών στοιχείων του, και 2) σε ανώνυμη εταιρεία αντίγραφο αίτησης προσώπου που προέβη σε επώνυμη καταγγελία βάσει της οποίας χορηγήθηκε στον τελευταίο, απόσπασμα της έκθεσης επιθεώρησης- ελέγχου, που εκδόθηκε σε συνέχεια της καταγγελίας του σε βάρος της ως άνω εταιρείας.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Περίληψη : 1) Το αίτημα του καταγγελλόμενου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθόσον υφίσταται η ειδική διάταξη του άρθρου 4 παρ.8 του π.δ. 77/2005, βάσει της οποίας ο καταγγέλλων είχε ζητήσει τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων του και η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 του Κ.Δ.Διαδ., και 2) η αίτηση με την οποία ο καταγγέλλων ζήτησε από την Υπηρεσία την έκθεση ελέγχου που αφορά την ανωτέρω εταιρεία αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο, καθόσον η ως άνω αίτηση δεν επιστήριξε μετέπειτα κάποια κρίση της Διοίκησης. Ως εκ τούτου για τη χορήγησή της απαιτείται να συντρέχει ειδικό έννομο συμφέρον της αιτούσας εταιρείας. Δεδομένου, δε, ότι για την υπαγωγή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 διενεργήθηκε έλεγχος, κατόπιν της επώνυμης καταγγελίας, και συντάχθηκε η ως άνω έκθεση ελέγχου, που αφορά άμεσα στην αιτούσα εταιρεία, η τελευταία έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση της σχετικής αίτησης του καταγγέλλοντος, ως σχετιζόμενη άμεσα με υπόθεση που την αφορά και επιπροσθέτως συνδέεται με δικαστική διένεξή τους (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2690/1999Α5, ΠΔ 28/2015Α1, Ν 4624/2019Α42, Ν 4624/2019Α84, Ν 2472/1997Α2, Ν 4622/2019Α82, Ν 4622/2019Α100, Ν 4622/2019Α118, Ν 4622/2019Α119, Ν 3074/2002Α1Π2, ΠΔ 77/2005Α3Π1, ΠΔ 77/2005Α4Π8
Λήμματα : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή