Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 67
Έτος : 2020
Τίτλος : Αμοιβές Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, λόγω συμμετοχής τους σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, δεν υπόκεινται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος και στο όριο του άρθρου 41 παρ. 2 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α103, Σ1975/1986/2001/2019Α104Π1, Σ1975/1986/2001/2019Α104Π2, Ν 1256/1982Α1, Ν 4354/2015Α7, Ν 4354/2015Α28, Ν 4310/2014Α13α, Ν 4310/2014Α18, Ν 4310/2014Α19, Ν 4310/2014Α93, Ν 4485/2017Α64, Ν 4386/2016Α24Π3α, Ν 4386/2016Α24Π7γ, Ν 4485/2017Α87, Ν 4472/2017Α132, Ν 4472/2017Α134, Ν 4472/2017Α135, Ν 4472/2017Α153
Λήμματα : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή