Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 54
Έτος : 2020
Τίτλος : α) Αν είναι νόμιμη κατά τη Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της 22.01.2020, η τήρηση πρακτικών από τον Διευθυντή του και β) σε περίπτωση μη παρουσίας Γραμματέα κατά τη Συνέλευση του Τομέα ποιος νομιμοποιείται να τηρεί και να γράφει τα πρακτικά.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : Η απουσία Γραμματέα στη Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας της 22.01.2020 και η τήρηση των πρακτικών από τον Διευθυντή του Τομέα, ως Προέδρου της Συνέλευσης, δεν επιδρά στη νομιμότητα της πράξης του. Περαιτέρω, όμως, επειδή η τήρηση πρακτικών κατά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων είναι επιβεβλημένη και η τήρησή τους από διακεκριμένο όργανο, τον Γραμματέα, αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία του οργάνου, κρίνεται επιβεβλημένο με απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα να αναθέτονται χρέη γραμματέα σε κάποιο από τα μέλη της, το οποίο μαζί με τον Πρόεδρο θα φέρει την ευθύνη της τήρησης πρακτικών.
Διατάξεις : Ν 4587/2017Α26, Ν 4587/2017Α27, Ν 2690/1999Α14, Ν 2690/1999Α15
Λήμματα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή