Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 53
Έτος : 2020
Τίτλος : Δυνατότητα ή μη τροποποίησης της σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη μείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, ενόψει του μειωμένου αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση, λόγω του επιβληθέντος, για την αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», μέτρου της διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : Η λήψη, προς αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», του μέτρου της προσωρινής διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία και η εξ αυτού μείωση του αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση φοιτητών, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό λόγο για την τροποποίηση της σύμβασης σίτισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, με την περαιτέρω μείωση του συμβατικού αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, για όσο χρόνο συνεχίζεται η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία, σε περίπτωση δε διαπίστωσης της αύξησης του αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση φοιτητών, δύναται το Πανεπιστήμιο να προβαίνει σε περαιτέρω τροποποίηση της σύμβασης σίτισης με την αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών.
Διατάξεις : Ν 4412/2016Α132Π1, Ν 4412/2016Α132Π4, Ν 4412/2016Α132Π5, Ν 4412/2016Α132Π6, Ν 4682/2020Α1, Ν 4683/2020Α1, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-3-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22-3-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4-4-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-4-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3-5-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή