Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 17
Έτος : 2020
Τίτλος : Αρμοδιότητα ή μη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για τη χορήγηση άδειας άσκησης αμειβόμενου ιδιωτικού έργου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΟΥΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Περίληψη : Αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεων χορήγησης άδειας άσκησης αμειβόμενου ιδιωτικού έργου, που υποβάλλουν Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπασμένοι στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες, δεν είναι το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., αλλά το αρμόδιο βάσει της οργανικής τους θέσης υπηρεσιακό συμβούλιο (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2525/1997Α5Π1, Ν 2525/1997Α5Π2, Ν 4610/2019Α204Π4α, Ν 3879/2010Α2, ΠΔ 18/2018Α66Π5, Ν 4186/2013Α17, Ν 4186/2013Α27, ΥΑ 5953/2014Α5, ΥΑ 5953/2014Α6, ΥΑ 5953/2014Α7, Ν 3528/2007Α31Π1, Ν 3528/2007Α31Π2, Ν 3528/2007Α159Π1, Ν 3528/2007Α159Π5, Ν 2721/1999Α53Π2, ΠΔ 182/2004Α1, Ν 4569/2018Α47, Ν 4610/2019Α212Π4, ΥΑ 219827/Γ2/20-12-2018, ΠΔ 1/2003Α1, ΠΔ 1/2003Α2Π1, ΠΔ 1/2003Α3Π1, ΠΔ 1/2003Α11Π8, ΠΔ 1/2003Α11Π29, ΠΔ 1/2003Α12Π7, ΠΔ 1/2003Α12Π28
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή