Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 14
Έτος : 2020
Τίτλος : Δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από το αρμόδιο όργανο σε προπτυχιακούς φοιτητές.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : α) Το αρμόδιο όργανο δεν δύναται να αναγνωρίσει μαθήματα σε προπτυχιακό φοιτητή, στα οποία αυτός είχε εξεταστεί επιτυχώς ως απόφοιτος της Νοσηλευτικής Β΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το έτος 2006. β) Το αρμόδιο όργανο δύναται να αναγνωρίσει μαθήματα σε προπτυχιακή φοιτήτρια, στα οποία αυτή εξετάστηκε επιτυχώς στο Τμήμα Νοσηλευτικής Σπάρτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και να την εντάξει σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών αυτού της εγγραφής της (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4115/2013Α35, Ν 3404/2005Α15, Ν 3794/2009Α35Π1, Ν 4186/2013Α39Π33, Ν 4342/2015Α40, Ν 4452/2017Α13Π4, Ν 4597/2019Α23, Ν 4332/2015Α21, Ν 4009/2011Α30, Ν 4009/2011Α32, Ν 4009/2011Α33
Λήμματα : ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή