Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 254
Έτος : 2019
Τίτλος : Ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) από τον Υπουργό Οικονομικών κατ’ άρθρο 3 του ν.2232/1994.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περίληψη : α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως αρμόδιος για τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε., οφείλει να εξετάσει εάν οι υποδείξεις μελών για τη συγκρότηση του συλλογικού αυτού οργάνου προέρχονται από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 3 του ν. 2232/1994 Φορείς και ειδικότερα από τα όργανα που, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, έχουν αρμοδιότητα να εκφράσουν τη βούληση των Φορέων αυτών (ομόφ.). β) Ο Υπουργός Οικονομικών, σε περίπτωση που πριν από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της Ο.Κ.Ε. περιέλθει πρόταση από κάποιο Φορέα, έστω και αν η σχετική πρόταση έγινε μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα μέλη του Φορέα αυτού στην εκδοθησόμενη απόφασή του. Η προσωρινή Διοίκηση της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία διορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2358/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είχε εξουσία να υποδείξει τους εκπροσώπους της για τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε., εν όψει της ανάγκης συμμετοχής μελών της στην Ο.Κ.Ε., θεωρούμενης της υπόδειξης αυτής ως επείγουσας και ανεπίδεκτης αναβολής υπόθεση (πλειοψ.).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α82Π1, Σ1975/1986/2001Α82Π2, Σ1975/1986/2001Α82Π3, Ν 2232/1994Α1, Ν 2232/1994Α2, Ν 2232/1994Α3, Ν 2232/1994Α4Π1, Ν 2232/1994Α4Π2, Ν 2232/1994Α4Π3, Ν 2690/1999Α13, ΑΚΑ69
Λήμματα : ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕΛΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή