Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 105
Έτος : 2019
Τίτλος : Αρμοδιότητα συντήρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Περίληψη : Η αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης και στις οικείες υπηρεσίες αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), ως ασκούμενη μέχρι την έναρξη ισχύος του (01.07.2011) από την τότε (κρατική) Περιφέρεια Κρήτης, όπως προβλεπόταν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με αριθμό 3292/12.11.2010, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν.3481/2006, χωρίς να ασκεί έννομη επιρροή η ένταξη του Β.Ο.Α.Κ. στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ενώ η αρμοδιότητα συντήρησης των νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους στον οδικό αυτό άξονα, μετά την αντικατάσταση του εδαφίου i) της περίπτωσης β΄ της παρ.11 του άρθρου 3 του ν.4138/2013 με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4519/2018, ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 3155/1955Α1, Ν 3155/1955Α2, Ν 3155/1955Α5, ΒΔ 9/20-8-1955, ΠΔ 71/1993Α2, ΥΑ ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4-8-1995, Ν 2503/1997Α1, Ν 2503/1997Α2, Ν 2503/1997Α5, Ν 2503/1997Α6, ΠΔ 208/2000Α1, Ν 3481/2006Α7, ΠΔ 228/2007Α1, ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-3-2007, ΥΑ ΔΜΕΟ/ο/7157/ε/1042/1-10-2008, ΥΑ Δ17α/06/116/ΦΝ443/12-7-2010, ΑΓΓΠΚ 1341/16-8-2007, ΑΓΓΠΚ 3292/12-11-2010, Ν 3852/2010Α3, Ν 3852/2010Α186, Ν 3852/2010Α282, Ν 3852/2010Α286, ΚΥΑ Δ17α/02/99/ΦΝ380/14-6-2011, Ν 4138/2013Α3Π11, ΥΑ Δ16γ/632/2/443/Γ/31-10-2013, Ν 4519/2018Α22Π1
Λήμματα : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΟΔΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή