Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 217
Έτος : 2018
Τίτλος : Αν η μετάθεση του χρόνου έναρξης καταβολής μισθώματος, εμπίπτει στην έννοια της αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατ’ άρθρο 24 παρ.10 του ν. 4182/2013.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : Η τροποποιητική μισθωτικής συμβάσεως, σύμβαση για μετάθεση του χρόνου έναρξης καταβολής του μισθώματος, δεν συνιστά μεν περίπτωση αναπροσαρμογής μισθώματος και δεν ρυθμίζεται από το άρθρο 24 παρ.10 του ν. 4182/2013, αλλά η σύμβαση μπορεί να συναφθεί υπό τους όρους των σχετικών διατάξεων του Α.Κ., οπότε εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παρ.10 του άρθρου 24 του ν. 4182/2013, καθόσον αφορά στην υποβολή της τροποποιητικής σύμβασης στην αρμόδια Αρχή προς έγκριση. (ομόφ.)
Διατάξεις : ΑΚΑ288, ΑΚΑ361, ΑΚΑ388, ΑΚΑ574, ΑΚΑ576, ΠΔ 34/1995Α1Π1, ΠΔ 34/1995Α7Π1, ΠΔ 34/1995Α7Π2, ΠΔ 34/1995Α7Π3, ΠΔ 34/1995Α7Π4, ΠΔ 34/1995Α44, Ν 4182/2013Α24Π8, Ν 4182/2013Α24Π9, Ν 4182/2013Α24Π10, Ν 4182/2013Α42Π2, Ν 4182/2013Α42Π3, Ν 4182/2013Α58Π1
Λήμματα : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΕΝΑΡΞΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή