Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 203
Έτος : 2018
Τίτλος : Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 4440/2016 και στους επιλαχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 22 του ν.2738/1999.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΤΡΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Περίληψη : Η διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4440/2016 έχει εφαρμογή και στους επιλαχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 22 του ν. 2738/1999, ανεξάρτητα αν οι ως άνω υπάλληλοι στη συνέχεια είτε παραιτήθηκαν από τις θέσεις αυτές και διορίστηκαν σε άλλες θέσεις του δημόσιου τομέα, είτε μετατάχθηκαν οπουδήποτε. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 2349/1995Α2Π11, Ν 2738/1999Α20Π22, Ν 2880/2001Α6Π2, Ν 4440/2016Α28, Ν 2190/1994Α14, Ν 4354/2015Α26Π2
Λήμματα : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή