Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 195
Έτος : 2018
Τίτλος : Εάν αποτελεί κώλυμα για τη μετατροπή σύμβασης εργασίας σε αορίστου χρόνου σε θέση βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 164/2004, η προηγούμενη ποινική καταδίκη σε φυλάκιση με αναστολή.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : Συντρεχουσών και των λοιπών νόμιμων προϋποθέσεων, δεν αποτελεί κώλυμα για τη μετατροπή σύμβασης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 164/2004, σε θέση βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, η προηγούμενη ποινική καταδίκη σε φυλάκιση με αναστολή, δεδομένου ότι, όταν το προσωπικό αυτό κλήθηκε να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για τη μετατροπή της σύμβασής του σε ΙΔΑΧ, είχε ήδη παρέλθει επιτυχώς ο χρόνος της χορηγηθείσας αναστολής. (ομόφ.)
Διατάξεις : ΠΔ 410/1998Α7Π1, ΠΔ 410/1998Α14Π1, ΠΔ 410/1998Α66Π1, Ν 3528/2007Α8Π18, Ν 2207/1994Α4Π6, ΠΟΙΝΚΑ99, ΠΟΙΝΚΑ100, ΠΟΙΝΚΑ101, ΠΟΙΝΚΑ102Π1, ΠΟΙΝΚΑ102Π2
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή