Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 192
Έτος : 2018
Τίτλος : Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 115 παρ.3 του ν. 2238/1994 και εφαρμογή τους ή μη κατά την διαδικασία της είσπραξης προστίμων, λόγω της παράβασης διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Περίληψη : Απαράδεκτη η υποβολή και εισαγωγή, ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς γνωμοδότηση, ζητημάτων που αντιμετωπίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της αποκλειστικής γνωμοδοτικής του αρμοδιότητας, για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένης οφειλής προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτης είσπραξης, κατά την διαδικασία που περιγράφεται στην διάταξη του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ. (ομόφ.)
Διατάξεις : ΝΔ 356/1974Α82, Ν 2238/1994Α115Π1, Ν 2238/1994Α115Π2, Ν 2238/1994Α115Π3, Ν 2238/1994Α101Π1, Ν 4174/2013Α50Π1, Ν 4174/2013Α50Π2, Ν 4174/2013Α50Π3, Ν 4174/2013Α50Π4, Ν 2523/1997Α9Π4, Ν 2859/2000Α1, Ν 2238/1994Α54, Ν 2238/1994Α55, Ν 2238/1994Α56, Ν 2238/1994Α57, Ν 2238/1994Α58, Ν 3086/2002Α2, Ν 3086/2002Α7Π4
Λήμματα : ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΟΦΕΙΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ, ΚΕΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατάσταση : Μη αποδεκτή