Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 174
Έτος : 2018
Τίτλος : Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, απονεμόμενοι ύστερα από φοίτηση διάρκειας δέκα υποχρεωτικών εξαμήνων σε σχολή Α.Ε.Ι.. Πότε λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΡΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Δημόσιοι υπάλληλοι-κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του άρθρου 46 παρ.1 του ν. 4485/2017. Επί εκκρεμών διαδικασιών επιλογής, κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ., Προϊσταμένων οργανικών μονάδων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, οι εν λόγω τίτλοι λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται, τόσο κατά την εξέταση των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία όσο και κατά τη μοριοδότηση των προσόντων, εφόσον η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Η συνάφεια του ως άνω τίτλου προς το αντικείμενο της διεκδικούμενης θέσης κρίνεται με βάση το συνολικό του περιεχόμενο.
Διατάξεις : Ν 4485/2017Α46Π1, Ν 4485/2017Α46Π2, Ν 3528/2007Α84Π6, Ν 3528/2007Α85, Ν 3528/2007Α86
Λήμματα : ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή