Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 151
Έτος : 2018
Τίτλος : Παραχώρηση παραθαλάσσιου χώρου και χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτη, κατ' άρθρο 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001 - Δυνατότητα έκδοσης σχετικής απόφασης υπέρ αιτούσας εταιρείας, που έχει ήδη εκτελέσει έργα καθ' υπέρβαση άδειας, σε θέση της νήσου «Άγιος Γεώργιος» νομού Αττικής, καθώς και υποχρέωση ή μη κατεδάφισης αυτών των έργων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : Η ύπαρξη αυθαιρέτων - κατασκευασμάτων ή έργων -, που έγιναν από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ή καθ' υπέρβαση άδειας, δεν αποτελεί νομικό κώλυμα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης του άρθρου 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001. Η δε ισχύς αυτής της απόφασης εκτείνεται από της εκδόσεώς της και όχι αναδρομικά, στα πιο πάνω αυθαίρετα, μόνο με τη συνδρομή των όρων της νομιμότητας και αναγκαιότητάς τους, αποτρεπομένης τότε της κατεδάφισης. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της ως άνω απόφασης παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας, εάν έχει προηγηθεί καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7, 7α και 8 του ν. 2971/2001.
Διατάξεις : Ν 2971/2001Α7, Ν 2971/2001Α7α, Ν 2971/2001Α8, Ν 2971/2001Α14Π12, Ν 2971/2001Α27Π2, Ν 2971/2001Α27Π7
Λήμματα : ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή