Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 146
Έτος : 2018
Τίτλος : ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα νέου καταλογισμού των αξιώσεων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Περίληψη : 1) Οι αξιώσεις του IKA-ETAM (στη θέση του οποίου υπεισήλθε από 1-1-2017 ο ΕΦΚΑ) οι οποίες αναφέρονται στο ερώτημα δεν έχουν παραγραφεί, από δε την ημέρα της καθοιονδήποτε τρόπο τελεσιδικίας της αναφερόμενης στο ερώτημα πρωτόδικης απόφασης θα αρχίσει νέα (εικοσαετής) παραγραφή. 2) Πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων της εταιρείας, η Διοίκηση οφείλει να τηρήσει την υποχρέωση προηγούμενης ακρόασης, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία δικαιούται να λάβει γνώση των αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη, η τήρηση δε της υποχρέωσης και η λήψη υπόψη των απόψεων της εταιρείας πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν, τα δε διοικητικά μέτρα πρέπει να ληφθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ακρόαση της εταιρείας. 3) Μετά την τήρηση τούτων, η Διοίκηση μπορεί να εκδόσει νέες πράξεις με το ίδιο περιεχόμενο, απαλλαγμένες όμως από την τυπική πλημμέλεια για την οποία ακυρώθηκαν οι αρχικές. Εκδόθηκε η υπ' αριθ. 224/2018 γνωμοδότηση ΣΤ΄ Τμήματος ΝΣΚ.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008Α94Π4, Σ1975/1986/2001/2008Α95Π5, ΑΚΑ2, ΑΚΑ261Π1, ΑΚΑ261Π2, ΑΚΑ261Π3, ΑΚΑ262, ΑΚΑ263, ΑΚΑ267, ΑΚΑ268, ΑΚΑ269, ΑΝ 1846/1951Α27Π2, ΑΝ 1846/1951Α27Π3, ΑΝ 1846/1951Α27Π6, ΑΝ 1846/1951Α27Π7, ΑΝ 1846/1951Α27Π7α, ΝΔ 2698/1953Α44Π2, ΒΔ 11-5/26-6-1954Α1Π1, ΒΔ 11-5/26-6-1954Α1Π2, ΒΔ 11-5/26-6-1954Α4, ΝΔ 3710/1957Α7Π2, Ν 1469/1984Α18, Ν 2362/1995Α88Π4, Ν 2556/1997Α2Π8, Ν 2676/1999Α48, Ν 2676/1999Α56Π2, Ν 2690/1999Α6Π1, Ν 2690/1999Α6Π2, Ν 2690/1999Α6Π3, Ν 2690/1999Α6Π4, Ν 2717/1999Α79Π1, Ν 2717/1999Α79Π2, Ν 2717/1999Α79Π3, Ν 2717/1999Α88, Ν 2717/1999Α196, Ν 2717/1999Α198Π1, Ν 2717/1999Α198Π2, Ν 2972/2001Α15Π2, Ν 3029/2002Α5Π1, Ν 3068/2002Α1Π1, Ν 3655/2008Α137ΑΠ3, Ν 4270/2014Α138Π4, Ν 4270/2014Α177Π1, Ν 4270/2014Α183Π1, Ν 4270/2014Α183Π2, Ν 4387/2016Α51Π1, Ν 4387/2016Α51Π2, Ν 4387/2016Α53Π1, Ν 4387/2016Α95Π1
Λήμματα : ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΚΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή