Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 143
Έτος : 2018
Τίτλος : Εάν υφίσταται υποχρέωση ή δυνατότητα δημοσίευσης της ανακοίνωσης προκηρύξεων θέσεων εκλογής μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σε ημερήσια εφημερίδα, που δεν εκδίδεται σε πόλη που εδρεύει σχολή ή Τμήμα του Α.Ε.Ι., αλλά σε άλλη πόλη του ιδίου νομού.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : Η προκήρυξη θέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνεται μόνο σε εφημερίδες των πόλεων στις οποίες εδρεύει το ΑΕΙ ή Σχολή ή Τμήμα του και, συνεπώς, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ούτε και μπορεί κατά το νόμο να δημοσιεύεται σε ημερήσια νομαρχιακή (περιφερειακή) εφημερίδα, που εκδίδεται σε άλλη πόλη του ίδιου νομού, στην οποία δεν εδρεύει το ΑΕΙ ή Σχολή ή Τμήμα του. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 4009/2011Α80Π22α, Ν 4009/2011Α81Π9, Ν 4405/2016Α4Π13, Ν 4485/2017Α84Π9, Ν 2083/1992ΚεφΑΑ6Π2, Ν 2083/1992ΚεφΑΑ6Π3, Ν 4009/2011Α77Π3, Ν 3548/2007Α1Π1, Ν 3548/2007Α1Π3, Ν 3548/2007Α3Π1, Ν 3548/2007Α3Π3, ΝΔ 1263/1972Α1, ΠΔ 92/2003Α1Π1, ΠΔ 72/2013Α3Π1, ΠΔ 72/2013Α3Π2
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΔΡΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
Κατάσταση : Αποδεκτή