Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 126
Έτος : 2018
Τίτλος : Καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία να αξιολογήσει τις Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθμούς Α/5516/Ε.907/Π.3.1988 και 3929/175/6.2.2001, που αφορούν την επιδότηση επιχειρήσεων για το μισθολογικό κόστος των πτυχιούχων εργαζομένων τους.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Αρμόδια για την αξιολόγηση και τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών αναφορικά με τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθμούς Α/5510/Ε.907/11.3.1988 (151/Β') και 3929/175/6.2.2001 (154/Β΄), οι οποίες αφορούν την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των πτυχιούχων εργαζομένων σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε παραμεθόριους νομούς της χώρας, που ανήκουν σε ζώνες του αναπτυξιακού νόμου, είναι η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δια των επιμέρους Διευθύνσεών της, σε συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 1563/1985Α44, Ν 2324/1995Α59, ΠΔ 394/1991Α1, ΠΔ 394/1991Α9, ΠΔ 394/1991Α13, ΠΔ 138/1993Α5, ΠΔ 138/1993Α13, ΠΔ 178/2000 Α2, ΠΔ 178/2000Α10, ΠΔ 81/2002, ΠΔ 185/2009, ΠΔ 189/2009Α4, ΠΔ 111/2014Α25, ΠΔ 111/2014Α128, ΠΔ 142/2017Α1, ΠΔ 142/2017Α2, ΠΔ 142/2017Α29, ΠΔ 142/2017Α30, ΠΔ 142/2017Α32, ΠΔ 142/2017Α33, ΠΔ 142/2017Α34, ΠΔ 142/2017Α37
Λήμματα : ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή