Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 119
Έτος : 2018
Τίτλος : Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση Διοικητικού Εφετείου, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Περίληψη : Η Διοίκηση δεσμεύεται από την 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακυρώσεως κατά της 73102/9-10-2017 αποφάσεως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καίτοι αυτή εξεδόθη επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού. Επιπλέον, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί, εκ νέου, σε έκδοση σχετικής απόφασης, με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (εισαγωγή ερωτήματος στο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, εντός της κατά νόμον προθεσμίας), εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που οδήγησαν στην απόσπαση του εν λόγω υπαλλήλου. (ομόφ.)
Διατάξεις : ΠΔ 18/1989Α23Π1, ΠΔ 18/1989Α23Π2, ΠΔ 18/1989Α24Π3, ΠΔ 18/1989Α33Π1, Σ1975/1986/2001Α95Π5, ΠΔ 18/1989Α50Π4, Ν 702/1977Α1Π1, Ν 702/1977Α4Π1, Ν 702/1977Α5Π1, Ν 702/1977Α5Α, Ν 692/1977Α8, Ν 3772/2009Α18
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Κατάσταση : Αποδεκτή