Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 98
Έτος : 2018
Τίτλος : Δυνατότητα χρηματοδότησης ενδιάμεσου προγράμματος αναγκών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λέρου, κατ’ εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3907/2011, ο οποίος καταργήθηκε με τον ν. 4375/2016 και, στην καταφατική περίπτωση, αν η χρηματοδότηση του ως άνω προγράμματος μπορεί να γίνει αναδρομικά από 01.01.2018, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Περίληψη : Οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ.5 του ν. 3907/2011 (7001/2/1454-κδ/3.9.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Β' 2491, και υπ’ αριθμ. 11.1/5052/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών, Β΄1261) μολονότι εξακολουθούν, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, να εφαρμόζονται μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στο νέο νόμο (4375/2016), δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τη χρηματοδότηση ενδιάμεσου προγράμματος αναγκών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθόσον οι ανάγκες αυτές δεν εντάσσονται στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του ν.4375/2016, για την οποία μπορούν να εφαρμοσθούν αναλογικά οι κανονιστικές αυτές αποφάσεις. Αντιθέτως, για την κάλυψη των αναγκών διερμηνείας υφίσταται ειδική ρύθμιση (παρ. 8 του ίδιου άρθρου και νόμου), στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. (πλειοψ.)
Διατάξεις : Ν 3907/2011Α6, Ν 3907/2011Α7, Ν 3907/2011Α9, Ν 4375/2016Α8, Ν 4375/2016Α8, Ν 4375/2016Α72, Ν 4375/2016Α75, Ν 4375/2016Α76, Ν 4375/2016Α79, Ν 4375/2016Α80, Ν 4375/2016Α81
Λήμματα : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή