Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 96
Έτος : 2018
Τίτλος : Διάθεση δεδομένων Υπουργείου Πολιτισμού προς περαιτέρω χρήση για εμπορικούς σκοπούς - Διάθεση με επιβολή όρων, μέσω αδειοδότησης ή τελών - Απεικονίσεις και κείμενα - Πνευματικά δικαιώματα επί κειμένων που συντάχθηκαν από απασχολούμενους στο Δημόσιο.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Οι φωτογραφίες και τα κείμενα που περιέχονται στον κόμβο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», του Υπουργείου Πολιτισμού, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο οποίος περιλαμβάνεται στα υπό στοιχείο Γ σύνολα δεδομένων της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΗΔ/ ΤΠΣ/ 216266/ 21706/ 1516/ 888/ 30-6-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ:6ΘΕΑ4653Π4-ΣΦΡ), μπορούν να διατεθούν σε ιδιώτη, στην έκταση που προσδιορίζονται στη σχετική αίτησή του, προς περαιτέρω χρήση από αυτόν σε ηλεκτρονική εφαρμογή (application) τουριστικού ενδιαφέροντος για κινητά και tablets, κατόπιν αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A' 153/28-6-2002), έναντι του τέλους που προβλέπεται στις 81397/2199/12-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1491/27-10-2005) και 126463/28-12-2011 (ΦΕΚ Β' 3046/30-12-2011) κ.υ.α. των Υφυπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα τυχόν υφιστάμενα πνευματικά δικαιώματα επί των κειμένων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κόμβο, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους σ' αυτό (Υπουργείο Πολιτισμού), σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος. (ομόφ.)
Διατάξεις : Οδηγ2013/37/ΕΕ, Ν 3448/2006Α1, Ν 3448/2006Α2, Ν 3448/2006Α3, Ν 3448/2006Α4Π1, Ν 3448/2006Α4Π2, Ν 3448/2006Α4Π3, Ν 3448/2006Α4Π4, Ν 3448/2006Α4Π5, Ν 3448/2006Α4Π6, Ν 3448/2006Α4Π 7, Ν 3448/2006Α5Π1, Ν 3448/2006Α5Π2, Ν 3448/2006Α6, Ν 3448/2006Α7, Ν 3448/2006Α8Π1, Ν 3448/2006Α8Π2, Ν 3448/2006Α8Π3, Ν 3448/2006Α9, Ν 3448/2006Α10Π1, Ν 3448/2006Α10Π2, Ν 3448/2006Α10Π3, Ν 3448/2006Α10Π4, Ν 3448/2006Α10Π5, Ν 3448/2006Α13, Ν 4305/2014Α14Π2, Ν 4305/2014Α14Π3, Ν 4305/2014Α14Π4, Ν 4305/2014Α14Π5, Ν 4305/2014Α14Π6, Ν 4305/2014Α14Π7, Ν 3028/2002Α46Π4, Ν 3028/2002Α46Π5, Ν 3028/2002Α46Π7, Ν 3028/2002Α46Π8, Ν 2121/1993Α1, Ν 2121/1993Α2Π1, Ν 2121/1993Α3Π1, Ν 2121/1993Α4Π1, Ν 2121/1993Α6Π1, Ν 2121/1993Α8, Ν 736/1977Α2Π1, Ν 736/1977Α8, ΥΑ 14595/335/37/2016, ΥΑ 21706/1516/888/2016, ΚΥΑ 81397/2199/2005, ΚΥΑ 126463/2011Α4, ΚΥΑ 126463/2011Α5
Λήμματα : ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΗ, ΤΕΛΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή