Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 73
Έτος : 2018
Τίτλος : Υπόχρεος καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητη περιουσία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, την οποία τούτο εκμεταλλεύεται χωρίς να είναι νόμιμος επικαρπωτής αυτής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης (ΑΠΘ) δε μπορεί να ζητήσει από το (υπ’ αυτού συσταθέν) Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ) την καταβολή, από δικούς του πόρους, του ποσού που προκύπτει ως φορολογική υποχρέωση του ΑΠΘ για την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που αναλογεί σε ακίνητη περιουσία, η οποία περιήλθε σε αυτό δυνάμει διαθήκης και την οποία διαχειρίζεται το Ινστιτούτο, σύμφωνα με τους ορισμούς της διαθήκης. Λόγω της ως άνω αρνητικής απάντησης, παρέλκει η απάντηση περί απόδοσης ποσοστού 80% επί της συνολικής δαπάνης του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α109Π1, Σ1975/1986/2001Α109Π2, Ν 4182/13Α1, Ν 4182/13Α10Π1, Ν 4182/13Α10Π2, Ν 4182/13Α50Π1, Ν 4182/13Α50Π2, Ν 4182/13Α59Π1, Ν 4182/13Α59Π2, Ν 4182/13Α59Π4, Ν 4182/13Α73Π1, Ν 4182/13Α73Π2, Ν 4182/13Α82Π1, Ν 4182/13Α82Π4, Ν 4182/13Α82Π8, Ν 4182/13Α82Π9, Ν 4223/13Α1Π1, Ν 4223/13Α1Π2, Ν 4223/13Α1Π4, Ν 4223/13Α2Π1ΠΓΥΠΑΑ, Ν 4223/13Α2Π2ΠΖ, Ν 4223/13Α2Π3, Ν 4223/13Α2Π4ΠΒ, Ν 4223/13Α3Π1ΠΒ, Ν 4223/13Α3Π1ΠΕ, ΑΚΑ1142, ΑΚΑ1143, ΑΚΑ1148, ΑΚΑ1155
Λήμματα : ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κατάσταση : Αποδεκτή