Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 66
Έτος : 2018
Τίτλος : Ένοπλες Δυνάμεις - Έκδοση θετικής γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. για το Σχέδιο της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης προμήθειας 002Α/14.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Περίληψη : Δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.2 του ν. 3433/2006, επειδή δεν επέρχεται βλάβη στα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, για την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης 002Α/14, και ειδικότερα για την τροποποίηση των άρθρων 2.2.4.1 και 2.2.6.1 της Σύμβασης. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 3433/2006Α61, Ν 3433/2006Α14, Ν 3978/2011Α109Π2
Λήμματα : ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή