Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 63
Έτος : 2018
Τίτλος : Υπάλληλοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους ή σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ΑΕΙ, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε διαφορετικούς από τα εν λόγω ΑΕΙ φορείς - Υπαγωγή τους α) στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος, του άρθρου 41 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 28 του ν.4354/2015, β) στη μείωση αποδοχών της παρ.10 του άρθρου 25 του ν.4354/2015.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4354/2015, απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους ή σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων, κατέχουν δε οργανικές θέσεις σε διαφορετικούς από τα εν λόγω Α.Ε.Ι. φορείς, α) υπόκεινται στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών ή αμοιβών αφενός της παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και αφετέρου του άρθρου 41 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 και β) δεν υπόκεινται στη μείωση των αποδοχών που προβλέπεται στην παρ.10 του άρθρου 25 του ν.4354/2015. (ομόφ.) Σχετικές οι γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθ. 174/2017 και 170/2018 του Α΄ Τμήματος ΝΣΚ.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008Α103, Σ1975/1986/2001/2008Α104, ΠΔ 432/1981Α1, Ν 4310/2014Α93, Ν 4485/2017Α64, Ν 3528/2007Α41, Ν 4354/2015Α7, Ν 4354/2015Α13, Ν 4354/2015Α25, Ν 4354/2015Α28, Ν 4386/2016Α24, Ν 1256/1982Α6
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή