Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 59
Έτος : 2018
Τίτλος : Δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, απασχολούμενος στο Δημόσιο – Αυτοδίκαιη λύση της έμμισθης εντολής με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του – Υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης που δικαιούται με βάση το χρόνο υπηρεσίας του – Μη επιστροφή της ήδη ληφθείσας αποζημίωσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Περίληψη : 1) Το ύψος της αποζημίωσης που θα χορηγηθεί στον Λ.Θ., λόγω της αυτοδίκαιης λύσης της έμμισθης εντολής με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, θα υπολογισθεί με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εντολέα (Δημόσιο), ήτοι από 28.4.1981, αφαιρουμένου μόνο του χρονικού διαστήματος από 19.8.1993 έως 19.4.1994. (ομόφ.) 2) Για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης που δικαιούται ο παραπάνω δικηγόρος, δεν μπορεί να εκπέσει η αποζημίωση που αυτός έλαβε για την απόλυσή του στις 19.8.1993, ή η αποζημίωση που αναλογεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο έχει ήδη λάβει αποζημίωση, δεδομένου ότι η μη επιστροφή αυτής έχει κριθεί με την έχουσα ισχύ δεδικασμένου απόφαση υπ’ αριθμ. 775/1996 απόφαση του Μον.Πρωτ.Αθηνών. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 4194/2013Α45, Ν 4194/2013Α46, Ν 1232/1982Α11, Ν 1868/1989Α24Π4, Ν 2160/1993Α5Π8, Ν 2190/1994Α25Π6, Ν 2190/1994Α25Π20, Ν 2527/1997Α17Π9, ΚΠΟΛΔΑ321, ΚΠΟΛΔΑ322, ΚΠΟΛΔΑ324, ΚΠΟΛΔΑ325, ΚΠΟΛΔΑ330, ΚΠΟΛΔΑ522
Λήμματα : ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΜΜΙΣΘΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή