Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 54
Έτος : 2018
Τίτλος : Εφαρμογή ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ.2/55378/0026/10-7-2014 – Νομιμότητα υπολογισμού του ποσοστού που πρέπει να αποδοθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) στον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ δαπανών ΥΠΠΟΑ.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΚΑΡΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Περίληψη : Εσφαλμένα εξαιρέθηκε, κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 40% που έπρεπε να αποδοθεί εκ μέρους του ΤΑΠ στον κρατικό προϋπολογισμό, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.2/55378/0026/10-7-2014 (Β’ 2050), επειδή η σχετική πρόβλεψη της παρ.4 της ΚΥΑ αφορούσε μόνο στην πρώτη εφαρμογή της απόφασης για το οικ. έτος 2013.
Διατάξεις : Ν 736/1977Α10Π1, ΚΥΑ 2/55378/0026/10-7-2014, ΚΥΑ 2/36169/0026/28-5-2015
Λήμματα : ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΠΟΣΟΣΤΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή