Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 296
Έτος : 2017
Τίτλος : Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί – Προσμέτρηση, ως χρόνου παραμονής στο βαθμό, του συνολικού χρόνου νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας, λόγω τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρήνη ή πόλεμο.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Περίληψη : Νομίμως προσμετράται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.δ. 445/1974, στους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, ο συνολικός χρόνος νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας, λόγω ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρήνη ή πόλεμο, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος στο οποίο διετέλεσε το στέλεχος στις πιο πάνω καταστάσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται οι περιοριστικές διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου (ομόφ.).
Διατάξεις : ΝΔ 445/1974Α12, ΝΔ 445/1974Α13
Λήμματα : ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή