Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 289
Έτος : 2017
Τίτλος : Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 παρ.2 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ.2 του ν. 4456/2017. Αιτήματα μετάταξης σε γραμματείες σχολικών μονάδων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΕΔΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Περίληψη : Υπάλληλοι αποσπασμένοι με υπουργική απόφαση σε περιφερειακές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπηρετούντες, στις 2-12-2016, σε γραμματείες σχολικών μονάδων με περισσότερους από διακόσιους μαθητές, κατόπιν οριστικής τοποθέτησης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και σχετική πρόταση του ΠΥΣΔΙΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.5 και 6 και του άρθρου 20 παρ.5 και 6 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει. Δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση αιτημάτων για μετάταξη στην οικεία σχολική μονάδα με μεταφορά οργανικής θέσης, κατ’ εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 18 παρ.2 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ.2 του ν. 4456/2017, πρωτίστως διότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος, εντός της ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, για μετάταξη στην υπηρεσία της απόσπασης (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 4456/2017Α38Π2, Ν 4440/2016Α1, Ν 4440/2016Α2Π1, Ν 4440/2016Α2Π2, Ν 4440/2016Α2Π3, Ν 4440/2016Α3Π1, Ν 4440/2016Α4Π1, Ν 4440/2016Α4Π2, Ν 4440/2016Α18Π2, Ν 3528/2007Α68, Ν 4440/2016Α12, Ν 1566/1985Α19Π5, Ν 1566/1985Α19Π6, Ν 1566/1985Α20Π1, Ν 1566/1985Α20Π5, Ν 1566/1985Α20Π6, Ν 2986/2002Α1Π1, Ν 2986/2002Α2Π5
Λήμματα : ΣΧΟΛΕΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή