Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 196
Έτος : 2017
Τίτλος : Αποδοχές υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, μετά την άρση της δυνητικής αργίας.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Περίληψη : Σε περίπτωση που το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ δεν γνωμοδότησε εκ νέου για παράταση της δυνητικής αργίας διάρκειας ενός έτους, υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, η αργία έληξε και υπάρχει αξίωση του υπαλλήλου για την καταβολή του μισθού του (πλήρων αποδοχών), από την ανάληψη υπηρεσίας, δηλαδή από την ημερομηνία κατά την οποία εμφανίσθηκε και ανέλαβε εκ νέου υπηρεσία μετά τη λήξη της αργίας.
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α104, Ν 3528/2007Α105, Ν 3528/2007Α41
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΕΦΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή