Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 184
Έτος : 2017
Τίτλος : Περιορισμοί εκ μέρους της Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τη θέση πρόσδεσης σκαφών επί λιμένα χαρακτηρισμένου ως ιστορικού μνημείου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΚΑΡΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Περίληψη : Οι περιορισμοί, από την άποψη του αρχαιολογικού νόμου, που θέτει η Υπουργός Πολιτισμού, σχετικά με τα επιτρεπτά σημεία πρόσδεσης σκαφών σε λιμένα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο, δεσμεύουν το Λιμενικό Ταμείο κατά τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού.
Διατάξεις : Ν 3028/2002Α10Π1, Ν 3028/2002Α10Π3, Ν 3028/2002Α10Π6, Ν 3028/2002Α10Π7, Ν 3028/2002Α15Π5, Ν 3028/2002Α73Π10, Ν 4256/2014Α12Π5Α, Ν 4256/2014Α12Π5Β, ΚΥΑ 8122/1/29/16-7-2014
Λήμματα : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΛΟΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή