Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 182
Έτος : 2017
Τίτλος : Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτη εισφορά ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΙΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : Η έκτακτη εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010 επιβάλλεται και στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος (πλειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια με την υπ' αριθ. 165/2017 γνωμοδότηση Β΄ Τμήματος.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α28Π1, Ν 3423/1927ΑIVΠΙ, Ν 3424/1927Α1, Ν 3424/1927Α2, Ν 3424/1927Α4, Ν 3424/1927Α7, Ν 3424/1927Α72, Ν 3424/1927Α73, Ν 4502/1930Α5, Ν 3842/2010Α12Π1, Ν 3808/2009Α1, Ν 3808/2009Α2, Ν 3845/2010Α5, Ν 2238/1994Α2Π4, Ν 2238/1994Α101Π1
Λήμματα : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή