Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 173
Έτος : 2017
Τίτλος : Εάν η ποινική καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα επιφέρει την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συνεπώς εάν πρώην υπάλληλος της ΔΕΗ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περίληψη : Τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.4 του ν. 4491/1966 αδικήματα, για τα οποία η ποινική καταδίκη επιφέρει την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συνεπώς η Μ.Β. μπορεί να δικαιωθεί σύνταξης βάσει του Καταστατικού του ΤΑΠ-ΔΕΗ.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α2Π1, Σ1975/1986/2001Α22Π5, Σ1975/1986/2001Α25, Ν 4001/2011Α123Π1, Ν 4001/2011Α125, Ν3655/2008Α3, Ν 4387/2016Α51Π1, Ν 4387/2016Α53, Ν 4387/2016Α69ΙΒΠ2, Ν 4387/2016Α69ΙΒΠ3, Ν 4491/1966Α13Π4, ΠΟΙΝΚΑ235Π1, Ν 3691/2008Α2, Ν 3691/2008Α45Π1, Ν 3691/2008Α45Π2, Ν 3691/2008Α45Π4, ΠΔ 169/2007Α62, Ν 4169/1961Α12, Ν 4169/1961Α16, Ν 799/1978Α1, Ν 799/1978Α2, ΝΔ 4435/1964Α10Π1, Ν 826/1978Α7, Ν 2297/1995Α9, Ν 1790/1988Α1Π1, Ν 1790/1988Α14Π13, Ν 1790/1988Α14Π16, Ν 3232/2004Α21, Ν 2671/1998Α12
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΔΕΗ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή