Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 169
Έτος : 2017
Τίτλος : Υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΤΡΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Περίληψη : Για τον νόμιμο υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, που δικαιούται να λάβει υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος υπηρέτησε αρχικά στο Εθνικό Θέατρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 966/1979 (ΦΕΚ 210/Α/6- 9-1979), στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 4 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/27- 12-1994), εφαρμοζομένου όμως και εν προκειμένω του ανωτάτου ορίου του ποσού της αποζημιώσεως, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ν. 173/1967.
Διατάξεις : Ν 2273/1994A4, Ν 966/1979Α1, Ν 173/1967A2
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή