Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 166
Έτος : 2017
Τίτλος : Ανάκληση παραίτησης υπάλληλου ΥΠΑ, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής - Προϋποθέσεις - Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Περίληψη : Η ΥΠΑ ενήργησε ορθώς αναφορικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Δ.Δ., κατόπιν της από 17-09-2015 αίτησης παραίτησής του, θεωρώντας τον, βάσει των ιατρικών βεβαιώσεων που είχε στη διάθεσή της, δικαιοπρακτικά ικανό. Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση της παραίτησής του, καθώς ο Δ.Δ. δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει νόμιμα και αναγκαία στοιχεία. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων προσωπικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων (ομοφ).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α147, Ν 3528/2007Α148Π1, Ν 3528/2007Α148Π4, Ν 3528/2007Α148Π5, ΑΚΑ131, Ν 39094/2003Α1, Ν 39094/2003Α3Π2, Ν 3896/2010Α25Π6
Λήμματα : ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή