Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 136
Έτος : 2017
Τίτλος : Χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος κατά τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Περίληψη : Η υπάλληλος που άσκησε καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δικαιούται του επιδόματος θέσης ευθύνης, μετά την παρέλευση διμήνου από την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων και μέχρι το τέλος της θητείας της στην υπηρεσία αυτή.
Διατάξεις : Ν 4024/2011Α18Π3
Λήμματα : ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή