Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 106
Έτος : 2017
Τίτλος : Δωρεά ακινήτων στο Δημόσιο για στέγαση Δ.Ο.Υ – Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ. – Επιστροφή των ακινήτων στους δωρητές Δήμους.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : Μετά την θέσπιση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 111/2014), στο οργανόγραμμα του οποίου δεν περιλαμβάνονται οι Δ.Ο.Υ. Σουφλίου Έβρου και Σαπών Ροδόπης, τεκμαίρεται η οριστική και αμετάκλητη διακοπή της λειτουργίας αυτών και άρα η κατάργησή τους, η οποία αποτελεί περίπτωση μεταβολής του σκοπού των δωρεών ακινήτων και πλήρωση της σχετικής διαλυτικής αιρέσεως των δωρητηρίων συμβολαίων, με συνέπεια τη λύση των συμβάσεων δωρεάς και την επιστροφή τα δωρούμενων ακινήτων (οικοπέδων) καθώς και των κτισμάτων, που έχουν ανεγερθεί επ' αυτών, αυτοδικαίως στους δωρητές Δήμους. Για την αυτοδίκαιη επάνοδο της κυριότητας των ακινήτων στους δωρητές Δήμους απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και η μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου ή κάποια άλλη νομική ενέργεια εκ μέρους του (ομοφ.).
Διατάξεις : ΑΚΑ202, ΑΚΑ203, ΑΚΑ496, ΑΚΑ503, ΑΚΑ507, ΑΚΑ509, ΑΚΑ510, ΑΚΑ904, Ν 3463/2006Α184, ΠΔ 410/1995Α246, Ν 1828/1989Α32, ΥΑ Δ6Α1130258/20-9-2012, ΥΑ Δ61144678/19-10-2012, ΠΔ 111/2014Α80, ΠΔ 111/2014Α128
Λήμματα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΩΡΕΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή